Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Procedúry

Realizácia twinningových projektov sa riadi pravidlami a postupmi uvedenými v Twinningovom manuáli Európskej komisie.
Manuál je vydaný a pravidelne aktualizovaný Európskou komisiou. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia twinningových projektov prebieha takmer výlučne v anglickom jazyku, nie je k dispozícii jeho slovenský preklad.

Twinning Manual 2012 (platný pre projekty s notifikáciou vydanou od 2.4.2012)
Annexes to TW Manual 2012
Overview of changes

Twinning Manual 2009 (platný pre projekty s notifikáciou vydanou do 1.4.2012)
Annexes to TW Manual 2009
New Annex C7 (for IPA) 2011
 
Nižšie uvedené texty boli spracované NKB TW pre účely koordinácie twinningových postupov v rámci SR a s cieľom napomôcť potenciálnym uchádzačom o implementáciu twinningových projektov zorientovať sa v twinningových procesoch a pravidlách.
 
Cirkulácie twinningových projektov
Formy a možnosti zapojenia sa do twinningových projektov
            Mandated Bodies List
Výberový proces twinningového partnera
Akreditácia na realizáciu twinningových projektov
            Mandated Body Template
 
Za koordináciu twinningu v rámci ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedajú riadiaci programoví pracovníci – SPO.
            Zoznam SPO
 
Za koordináciu twinningu na akreditovaných inštitúciách zodpovedajú určené kontaktné osoby – MCP.
            Zoznam MCP
 
Stručný zoznam skratiek 41