Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

Čo je TWINNING?

Twinningje implementačný nástroj na budovanie inštitúcií štátnej a verejnej správy formou vzájomnej spolupráce medzi členským štátom EÚ – štátom poskytujúcim expertízu a know-how a prijímateľskou krajinou. Slúži na posilnenie administratívnej kapacity nových členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, potenciálne kandidátskych krajín, resp. tretích krajín v úplnej alebo čiastočnej implementácii acquis communautaire do národných legislatívnych štandardov.
 
Twinning bol po prvý raz predstavený v roku 1998 v 12 krajinách počas 5. rozšírenia EÚ. V krajinách západného Balkánu bol twinning spustený v roku 2002 hlavne v sektore spravodlivosti a vnútorného trhu. Dnes sa twinning využíva v kandidátskych krajinách na členstvo v Európskej úniii a v potenciálne kandidátskych krajinách vo všetkých sektoroch v kontexte predvstupového nástroja IPA. Od roku 2003 sa začali twinningové projekty implementovať aj v krajinách nových nezávislých štátov, ktoré podpísali dohody o partnerstve a spolupráci s EÚ (v rámci programu ENPI).
 
Pred vstupom do EÚ boli slovenské ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, resp. ich podriadené organizácie prijímateľmi pomoci prostredníctvom twinningových projektov. Realizované boli z finančných zdrojov programov PHARE a Prechodný fond. Po vstupe Slovenska do EÚ sa SR dostala do pozície poskytovateľa pomoci prostredníctvom aktivít twinning-out (projekty, pri ktorých sú prijímateľmi pomoci iné oprávnené krajiny a poskytovateľom expertízy sú štátne, príp. verejné inštitúcie a/alebo odborníci z týchto inštitúcií členských štátov EÚ vrátane SR).
 
Národný kontaktný bod pre twinning
 
Slovenská republika má na národnej úrovni zriadený Národný kontaktný bod pre twinning (NKB TW), ktorý od septembra 2013 zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tento plní administratívnu a koordinačnú úlohu v rámci twinningových projektov a je sprostredkovateľom informácií medzi Európskou komisiou a ďalšími kontaktnými bodmi krajín prijímajúcich pomoc.

 
Základné princípy twinningových projektov a prínos twinningovej spolupráce
Inštitucionálne zabezpečenie twinningu


Čo je TAIEX?
 
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je nástroj určený na technickú asistenciu a výmenu informácií, ktorý priamo riadi direktoriát Európskej komisie pre rozšírenie. TAIEX podporuje partnerské krajiny v oblasti aproximácie, aplikácie a uplatňovania legislatívy EÚ. Je založený na aktuálnych potrebách a požiadavkách a poskytuje expertízu, ktorá je vypracovaná na konkrétne požiadavky v krátkom čase.
 

Národný kontaktný bod pre TAIEX
 
Slovenská republika má na národnej úrovni zriadený Národný kontaktný bod pre TAIEX (NKB TX), ktorý od septembra 2013 zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tento plní administratívnu a koordinačnú úlohu v rámci taiexových projektov a je sprostredkovateľom informácií medzi Európskou komisiou a potenciálnymi expertmi zo SR a orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré pomáhajú identifikovať vhodných expertov pre taiexové operácie.


 
Hlavné úlohy TAIEX-u
Príjemcovia pomoci v rámci TAIEX-u